Bij een bestelling in de webwinkel gaat de consument akkoord met onderstaande voorwaarden.

Definities

Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt.
Bedenktijd: De termijn, waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

Identiteit van de ondernemer

Strawberrie
Sandra Baas
info@strawberrie. nl
Boschrand 43, 5052HK Goirle
KvK 81518684
BTW NL003574024B27

Toepasselijkheid / Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de consument/koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Situaties die niet (volledig) in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden door de consument.

Wanneer de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Wanneer de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.

De prijs

Vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, mag de ondernemer prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden wijzigen. Consumenten/kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het verleden.

De genoemde prijzen van producten of diensten in het aanbod van de ondernemer zijn in euro’s, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

De verzendkosten variëren per bestelling.
Deze zijn afhankelijk of er bij de bestelling gebruikt kan worden gemaakt van briefpost of pakketpost.
Binnen Nederland zijn de verzendkosten tussen de €2,95 -€6,95.
Voor België gelden afwijkende tarieven.
De verzendkosten worden voor het definitief maken van de bestelling aan de consument getoond.

Betaling

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat het aanbod aanvaard wordt en consument voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per mail is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan de ondernemer te melden.

Levering / Uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument schriftelijk aan Strawberrie heeft doorgegeven.

Ondernemer is niet aansprakelijk voor vertragingen, die worden veroorzaakt door post- en/of pakketbezorgers.

Ondernemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten ligt bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.

Levertijd

De gemiddelde levertijd is 2-3 werkdagen.
Bestelling afhalen is ook mogelijk, er zal bij plaatsing van een bestelling zo spoedig mogelijk een afhaalmoment worden ingepland.

Terugvordering, retourneren en herroepingsplicht

Ondernemer doet altijd zijn uiterste best om een goed product te leveren. Mochten de bestelde artikelen niet aan de verwachtingen voldoen, dan dient de consument de ondernemer hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Ondernemer zal dan proberen eventuele problemen of klachten in overleg met consument op een goede manier op te lossen.

Tijdens de bedenktijd zal de consument/koper zorgvuldig omgaan met het product en de (verzend)verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken – voor zover dat nodig is – om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te houden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en (verzend)verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Consument heeft het recht de door van ondernemer geleverde artikelen binnen 14 dagen na de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen te retourneren.

Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet ondernemer de betaalde prijs inclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd wordt ook schade ontstaan door (indringende) geuren verstaan.

De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de consument.

Klachten

Mocht je onverhoopt een klacht hebben, vragen we je deze kenbaar te maken door te mailen naar info@strawberrie.nl.

Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst door de ondernemer beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument/koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op https://ec.europa.eu/odr. Wanneer jouw klacht nog niet elders in behandeling is, staat het je vrij de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van ondernemer en de producten van ondernemer voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Ondernemer is ook niet aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van de producten/diensten van ondernemer.

De aansprakelijkheid van ondernemer is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende product of de desbetreffende dienst.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen consument en ondernemer, dan wel tussen ondernemer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen consument en ondernemer, is ondernemer niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.

Auteursrecht / Copyright

Op alle teksten en afbeeldingen van Strawberrie zowel off- als online rust copyright en beeldrecht. De teksten, illustraties en afbeeldingen van Strawberrie zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de ondernemer. Mocht consument één van de teksten, illustraties of afbeeldingen willen gebruiken dan kan dat in overleg. Neem gerust contact op info@strawberrie.nl

Intellectueel eigendomsrecht

De consument dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Strawberrie geleverde producten en diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de rechter van het arrondissementsdistrict waarbinnen Strawberrie valt.